World Movie Contest UNICA Suceava, Romania 19 - 26 august 2016
Festivalul Mondial de Film UNICA Suceava, România 19 - 26 august 2016
World Movie Contest UNICA Suceava, Roumanie 19 - 26 Août 2016
World Movie Contest UNICA Suceava, Rumänien 19 - 26 August 2016

Cinematograful „Modern”

Suceava (in German Suczawa, in Hungarian Szucsava) is the largest city in the region of Bucovina.

It is located in the eastern part of Romania. The city is on the hills of Suceava along the river of the same name, 21 miles away from the mouth of the Siret.

The city of Suceava is being crossed by the European road 85 (DN2) which assure the connection with Bucharest the capital of the country, located 432km away.

The Romanian railway through the city is an important connection to Transylvania. Suceava city can be considered one of the oldest and most important locations in Romania.

In a historical document from 1388, Suceava was mentioned as a city ruled by Petru the second Musat of Moldavia, he was the one who moved the capital from Siret to Suceava. The city functioned as the capital of Moldavia principality for two centuries, until 1565. The history of the city is associated with names of great Moldavian rulers like Alexander the Kind, Steven the Great, Peter Rares.

Between 1774 and 1918 Suceava was a city belonging to the Austrian Empire (later on renamed Austro-Hungarian), being part also of Galitia, Lodomeria, and Bucovina. In the same period it was considered a border city between Austro-Hungarian lines and Romanian kingdom.

In the 21st century the city was expanded by including Burdujeni and Iscani suburbs which later became neighborhoods. During the communist period Suceava faced a whole process of industrialisation and it's population grew by ten times. Suceava became the capital of the county in the year of 1968. According to the 2011 census, Suceava's population was 92,121 people being the 23rd largest urban center of Romania.

The ruler fortress of Suceava known as Suceava Fortress is a medieval castle located at the eastern corner of Suceava city (in the north eastern part of Romania). It is located up on the terminal hill of a plateau. Situated a 70 meters above Suceava’s plain. From there you can admire the whole vale of Suceava.

It is preferable to be use the term of ruler fortress of Suceava instead of Suceava's fortress because there were two medieval castles, The Ruler Fortress and the West Fortress ( Scheia Fortress) both were built by the ruler Petru the Second Musat (1375-1391). The Suceava Fortress was part of the fortification system of Moldavia at the end of 14th century during the time of the Ottoman Empire.

The medieval fortified system was made up of fortified buildings (castles, monasteries with high walls as well as many fortresses having strategical importance) having, for defence purposes, been reinforced with stone walls, clay dunes, and deep ditches.

The Fortress was built at the end the 14th century by Petru the Second Musat, was reinforced in the 15th century by Steven the Great and destroyed in the 17th century (1675) by Dumitrascu Cantacuzino. Nowadays, Suceava's Fortress is restored.

In 2004 the Suceava Fortress was included on the historical monument list from the county of Suceava having the classification code SV-II-a-A-05449 and was made of 4 major objectives:
- Musat Fortress from the 14th century
- The exterior inside from the period 1476-1478
- The defense ditch from the end of the 15th century
- The inclined wall from the second half of 15th century
- There is another archeological site the plateau of the Fortress, which is located at the “Ditches plain”, at the eastern end of the city and Northern down hills from the medieval aria ( 14th century-17th century)

Suceava (în germană Suczawa, în maghiară, Szucsava) este cel mai mare oraș din regiunea Bucovinei( partea de nord a Moldovei istorice, una dintre cele trei regiuni istorice ale României, alături de Transilvania și Valahia).

Este situat în partea de nord-est a României. Orașul se află pe dealurile Sucevei, aproape de râul cu același nume, la 30 km de râul Siret.

Orașul este traversat de drumul European 85(DN2) care asigură conexiunea cu București, capitala țării, aflată în sudul țării, la 432km distanță și de o cale ferată, ce face conexiunea cu Transilvania, aflată în vestul țării, dar și cu Bucureștiul aflat în sud. Suceava se numără printre cele mai vechi și mai importante așezări ale României. A fost atestată documentar în anul 1388, în vremea în care domn al Moldovei era Petru al II-lea Mușat, cel care a mutat capitala de la Siret, la Suceava. A îndeplinit rolul de capitală a Principatului Moldovei timp de aproape două secole, până în 1565. Istoria așezării se leagă de numele câtorva dintre cei mai cunoscuți voievozi ai Moldovei, precum Alexandru cel Bun, Ștefan cel Mare și Petru Rareș.

Între 1774 și 1918, Suceava a fost un oraș al Imperiului Austro-Ungar, făcând parte din Regatul Galiției și Lodomeriei, cât și din Ducatul Bucovinei. În această perioadă, a îndeplinit rolul de localitate de frontieră austro-ungară cu Regatul României.

În secolul al XX-lea, orașul se extinde prin înglobarea localităților limitrofe, Burdujeni și Ițcani, devenite cartiere. În perioada comunistă, are loc un amplu proces de industrializare a Sucevei, a cărei populație crește de peste zece ori. Suceava a primit rangul de Municipiu în anul 1968. La recensământul din 2011 avea o populație de 92.121 de locuitori, fiind al 23-lea centru urban al României.

Considerat punctul zero al interesului turistic al orașului, Cetatea de Scaun a Sucevei, este un castel medieval aflat în colțul estic al acestuia. Este situată pe dealul terminal al unui platou, la 70m înălțime față de câmpia Sucevei. De acolo se poate observa toată Valea Sucevei. E preferabil să fie folosit termenul de Cetate de Scaun, deoarece în Suceava mai există și Cetatea Șcheia, amândouă fiind construite de Petru Mușat.

Sistemul de fortificații care include Cetatea de Scaun cuprindea atât clădiri cât și mănăstiri fortificate, cu ziduri foarte înalte și gropi adânci în jurul lor, având scopul de a proteja aceste obiective de atacatori.

Cetatea a fost construită la sfârșitul secolului al XIV-lea, de către domnitorul Petru al II-lea, fortificată de Ștefan cel Mare, în secolul al XV-lea și distrusă parțial în secolul al XVII-lea de Dumitrașcu Cantacuzino. Acum, Cetatea de Scaun este restaurată aproape complet.

Cetatea de Scaun a Sucevei, cea mai mare din spațiul extracarpatic, construită în perioada de glorie a Moldovei medievale, a intrat în istorie ca fiind necucerită vreodată. În anul 2004, cu prilejul comemorării a 500 de ani de la moartea lui Ștefan cel Mare, Cetatea de Scaun a Sucevei a fost inclusă pe Lista monumentelor istorice din județul Suceava.

Totodată, Municipiul Suceava, aflat la poalele Cetății de Scaun reprezintă o adevărată placă turnantă pentru obiectivele turistice ale Bucovinei, respectiv mânăstirile medievale cu celebrele picturi exterioare, intrate sub patrimoniul UNESCO sau zona montană cu munții Rarău-Giumalău și stațiunea balneo-climaterică Vatra Dornei cu împrejurimile sale. Având o rețea din ce în ce mai mare de hoteluri și pensiuni montane, zona Bucovinei - denumită de multă lume, Elveția României - oferă nenumărate posibilități de recreere și distracție, atât vara cât și iarna, într-un mediu încântător și beneficiind de servicii turistice ireproșabile, la standarde din ce în ce mai ridicate. Având o gastronomie renumită, cu influențe apusene, dar și orientale, Bucovina poate încânta pe cei care rămân în zonă, măcar pentru câteva zile.

Suceava (allemand Suczawa, hongrois, Szucsava) est la plus grande ville de la région de Bucovine (nord de la Moldavie historique, l'une des trois régions historiques de la Roumanie, la Transylvanie et la Valachie ensemble).

Elle est située dans le nord-est de la Roumanie. La ville de Suceava est située sur les collines près de la rivière du même nom, à 30 km de la rivière Siret.

La ville est traversée par la route européenne 85 (DN 2) qui offre une connexion à Bucarest, la capitale, située dans le sud, 432 km et un chemin de fer, qui relie à la Transylvanie, située dans l'ouest, mais aussi avec Bucarest qui se trouve au Sud. Suceava est parmi les plus anciennes et importants colonies de la Roumanie.

Elle a été premièrement attestée en 1388, pendant le gouvernement du prince de Moldavie, Petru Musat II, qui a transféré la capitale de Siret à Suceava. La ville a fonctionné comme capitale de la Moldavie pour deux siècles, jusqu’à 1565. L’histoire de cette ville est associée avec les noms des grands dirigeants de Moldavie : Alexandru cel Bun, Stefan cel Mare, Petru Rares.

Entre 1774 et 1918 Suceava était une ville qui appartenait à l’Empire autrichien (plus tard nommé Austro-Hongrois), faisant partie également de Galitia, Londomeria et Bucovine.

Dans la même période elle était considérée comme une ville frontalière entre les lignes Austro-Hongrois et le Roumain Royaume.

Dans le XXI è siècle la ville s’est développée, y compris l’apparition des banlieues Itcani et Burdujeni, qui sont devenues plus tard des quartiers.

Pendant la période communiste Suceava s’est confronté à un ensemble de processus d'industrialisation, ayant comme effet l’augmentation de la population dix fois.

Suceava est devenue la capitale du département dans l’année 1968. Selon le recensement de 2011, la population de Suceava était de 92,121 personnes, étant le 23è plus grand centre urbain de la Roumanie. Considérée comme le point zéro d’intérêt de la ville, la Citadelle de Chaise du Suceava, connue aussi comme la citadelle de Suceava, est un château médiéval situé à l'est de Suceava.

Elle est située sur la colline terminale d’un plateau, situé à 70 mètres d’altitude de la plaine de Suceava. Là, on peut admirer toute la vallée de Suceava. Il est mieux d'utiliser le terme de Citadelle de Chaise au lieu de Citadelle de Suceava parce qu'il y a deux châteaux médiévaux.

La Citadelle de Chaise et la Citadelle d'ouest (la Citadelle de Șcheia) toutes les deux étaient édifiées sous le règne Petru Mușat II (1375-1391).

Le système de la fortification médiévale était composé par les bâtiments fortifiés (les châteaux, les monastères avec les mûrs hauts comme beaucoup de fortifications ont une stratégie importante) ayant des buts défensifs par consolider les mûrs avec des pierres et des tranchées profondes. La Citadelle était édifiée à la fin de XIV- ème siècle de Petru Mușat II, elle était consolidée au XVI-ème siècle par Stefan le Grand et elle a été détruite au XVII-ème siècle (1675) par Dumitrascu Cantacuzino.

Aujourd'hui, la Citadelle est presque complètement restaurée.

La Citadelle de Chaise de Suceava, la plus grande de l'espace des Carpates, construit à l'apogée de la Moldavie médiévale, est entrée dans l'histoire comme jamais conquise. En 2004, pour commémorer les 500 ans de la mort de Stefan cel Mare, la Citadelle de Chaise du Suceava a été inscrite sur la liste des monuments historiques de Suceava.

Cependant, la ville Suceava, située au pied de la Citadelle de Chaise est une véritable plaque créée pour les objectifs touristiques de la Bucovine, respectivement les monastères médiévaux avec les célèbres peintures extérieures qui sont au patrimoine de l'UNESCO ou les montagnes comme Rarau-Giumalau et la station thermale Vatra Dornei avec ses environs.

Avec un réseau de plus en plus grands d’ hôtels et pensions de montagne, la Bucovine - appelée par beaucoup de personnes, la Suisse de la Roumanie - offre d'innombrables possibilités de loisirs et de divertissement, autant en été comme en hiver, dans un environnement agréable et bénéficiant de services de tourisme sans faille, qui sont toujours plus élevés.

Avec une cuisine de renom, avec des influences occidentales, mais aussi orientales, la Bucovine peut ravir ceux qui restent dans la région, même pour quelques jours.

Suczawa (rumänisch: Suceava, ungarisch: Szucsava) ist die größte Stadt in der Region Bukowina, dem nördlichen Teil der historischen Provinz Moldau (neben Transilvanien und der Walachei eine von drei historischen Regionen Rumäniens).

Die Stadt liegt im Nordosten Rumäniens auf den Hügeln von Suczawa entlang des Flusses mit dem gleichen Namen , etwa 30 Meilen entfernt von der Mündung des Siret.

Durch die Stadt führt die Europäische Straße 85 ( DN2 ),die die Verbindung mit der Hauptstadt des Landes sichert, die im Süden des Landes (per Eisenbahn 432 km entfernt) liegt und die Verbindung mit Transilvanien gewährleistet, das im Westen des Landes liegt.

Suczawa wird als einer der ältesten und wichtigsten Standorte in Rumänien betrachtet. Laut einem historischen Dokumentarfilm wurde Suczawa 1388 erstmals als Stadt, die von Petru II. Musat von Moldau regiert wurde, erwähnt, jenes Herrschers, der die Hauptstadt von Siret nach Suczawa verlegt hat. Die Stadt fungierte etwa zwei Jahrhunderte lang bis 1565 als Hauptstadt des Fürstentums Moldau . Die Geschichte der Stadt ist mit Namen wie Alexander dem Guten, Stephan dem Großen und Petru Rares verbunden.

Zwischen 1774 und 1918 war Suczawa eine Stadt der österreichisch-ungarischen Monarchie, sie gehörte zum Galizischen und Lodomerischen Königreich und auch zum Fürstentum Bukowina. In der gleichen Zeitspanne diente sie als Grenzstadt zwischen Österreichisch-Ungarn und dem rumänisches Königreich.

Im 20. Jahrhundert weitete sich die Stadt auf die Vorstädte Burdujeni und Itcani aus, die später eigene Stadtviertel wurden. Während der kommunistischen Zeit erfährt Suceava einen gewaltigen Prozess der Industrialisierung und seine Bevölkerung wächst auf das Zehnfache. Im Jahre 1968 wurde Suceava zum Munizipium. Laut Volkszählung von 2011 beträgt die Bevölkerung Suczawas 92.121 Menschen, das verleiht dieser Stadt den 23. Rang unter den größeren Städten Rumäniens.

Das Zentrum des touristischen Interesses in der Stadt ist die Suczawafestung, ein mittelalterliches Schloss , das an der östlichen Ecke der Stadt Suczawa lokalisiert ist. Es liegt auf dem begrenzenden Hügel des Plateaus, 70 Meter über dem Niveau der Ebene von Suczawa. Von dort kann man das ganze Tal von Suczawa bewundern.

Die Suczawafestung wird als führende Festung von Suczawa bezeichnet , weil es in Suczawa auch die Scheiafestung gibt . Beide ließ der Regent Petru Musat errichten.

Das mittelalterliche Befestigungssystem , das die Festung von Suczawa einbezieht , war von befestigten Gebäuden und Schlössern geprägt, deren hohe Mauern und tiefe Gräben zur Verteidigung gegenüber Angreifern dienten.

Die Festung, die Petru II. Musat am Ende des vierzehntes Jahrhunderts erbauen ließ, wurde im fünfzehnten Jahrhundert von Stephan dem Großen verstärkt ; im siebzehnten Jahrhundert (1675) wurde sie von Dumitrascu Cantacuzino zerstört. Heutzutage ist die Suczawafestung fast fertig restauriert.

Die Festung von Suczawa,die größte im außerkarpatischen Raum, erbaut in der Ruhmesperiode des mittelalterlichen Moldau, wurde in der Geschichte als nie erobert überliefert. Im Jahr 2004 , anlässlich des Gedenkens an den 500. Todestag von Stephan dem Großen, wurde die Festung von Suczawa auf die Denkmalschutzliste des Bezirks von Suczawa gesetzt.

Das Munizipium Suczawa am Fuße der Festung von Suczawa ist der beste Ort zur Erkundung der touristischen Sehenswürdigkeiten der Bukowina: der mittelalterlichen geistlichen und weltlichen Juwele mit ihren berühmten Fassadengemälden, welche unter dem Patronat der UNESCO stehen. Unweit befindet sich die Gebirgszone mit den Rarau-Giumalau Bergen und dem Luftkurort Vatra Dornei und seiner Umgebung. Große Berghotels und hübsche Pensionen tragen dazu bei, dass die Bukowina von vielen Leuten als die „Schweiz von Rumänien” bezeichnet wird. Sie bietet unzählige Möglichkeiten für Erholung und Spaß, sowohl im Sommer als auch im Winter, in zauberhafter Umgebung und mit hohem internationalem Standard. Die Bukowina hat außerdem eine berühmte Gastronomie mit westlichem, aber auch orientalischem Einfluss und kann Gäste, die hier ein paar Tage verweilen, sicher zufriedenstellen.

Repere ale prezenței României în cadrul Uniunii Internaționale de Cinema (UNICA)

România este membră UNICA din anul 2011. Până la acea dată, cineaști amatori din țara noastră au fost prezenți, pe cont propriu, la edițiile UNICA, din mai multe țări, după cum urmează:

 • 1965 - Dubrovnik (Iugoslavia)
 • 1966 - Mariánské Lázně(Cehia)
 • 1969 - Luxemburg (Luxemburg)
 • 1980 - Baden (Elveţia)
 • 1981 - Siófok (Ungaria)
 • 1982 - Aachen (Germania)
 • 1983 - Saint-Nazaire (Franţa)
 • 1984 - Karl-Marx-Stadt (RDG)

La ediția din 2010, de la Einsideln(Elveţia), România a fost reprezentată de Emil Mateiaș, delegat din partea Asociației Naționale a Cinecluburilor din România (ANCR), care a solicitat în cadrul congresului anual, primirea României ca membră UNICA.

În anul 2011, în cadrul ediției din Luxemburg, România, respectiv, Asociația Națională a Cinecluburilor, a fost primită cu drepturi depline, participând pentru prima dată cu filme în competiție.

În 2012, cineștii amatori au participat la ediția de la Ruse (Bulgaria), unde obțin două diplome de onoare.

În 2013 la cea de la Fieberbrunn (Austria), România a înaintat congresului propunerea de a organiza în viitor, o ediție UNICA, concurând cu Armenia și Belgia. Prin vot majoritar, Congresul a hotărât ca în 2016, Festivalul UNICA să se desfășoare în România. Cineaștii români obțin două medalii de bronz și o diplomă de onoare.

În toamna aceluiași an, Comitetul Director al ANCR a avut de ales locația viitoarei ediții din România, din 2016. Între candidați se află orașul Brașov, Mangalia (litoralul Mării Negre), Băile Herculane și Municipiul Suceava. Acesta din urmă a fost ales prin vot majoritar, datorită potențialului turistic al zonei Bucovinei și faptului că exista nucleul organizatoric al Festivalului Național de film pentru liceeni „Video Art”, găzduit de Colegiul Național „Petru Rareș” din Suceava, respectiv Clubul Video Art al elevilor de aici, coordonat de profesorul Viorel Ieremie.

În 2014, la Piešťany (Slovacia), Clubul Video Art înregistrează primul său succes internațional, Diploma de onoare pentru un scurtmetraj prezentat în festival.

În 2015, în cadrul ediției de la Sankt Petersburg (Rusia), România este reprezentată de o delegație numeroasă, în frunte cu Ion Lungu, primarul municipiului Suceava, care preia steagul UNICA, pentru a-l aduce în țară, în vederea desfășurării ediției din 2016. România obține la această ediție un număr de cinci premii, rezultatul cel mai bun de când este afiliată la UNICA.

Höhepunkte Rumäniens in der Union Internationale du Cinéma (UNICA)

Im Jahr 2011 wurde Rumänien Mitglied der UNICA.

Bis zu diesem Zeitpunkt besuchten die rumänischen Amateurfilmer aus eigenem Interesse und auf eigene Kosten die folgenden UNICA-Festivals:

1965 - Dubrovnik (ehem. Jugoslawien)

1966 - Marienbad (ehem. Tschechoslowakei)

1969 - Luxemburg (Luxemburg)

1980 - Baden (Schweiz)

1981 - Siofok (Ungarn)

1982 - Aachen (Deutschland)

1983 - Saint-Nazaire (Frankreich)

1984 - Karl-Marx-Stadt (ehem. DDR)

Beim UNICA-Kongress 2010 in Einsiedeln (Schweiz), hat der Rumänische Amateurfilmverband – ANC (vertreten durch Emil Mateias) den Antrag gestellt, Rumänien als Mitglied in der UNICA aufzunehmen.

Im Jahr 2011, bei der UNICA in Luxemburg, hat Rumänien in seinem ersten Mitgliedsjahr dann zum ersten Mal Filme im UNICA-Wettbewerb vorgeführt.

Im Jahr 2012, bei der UNICA in Ruse (Bulgarien) errang Rumänien zwei Ehrendiplome.

Im Jahr 2013 in Fieberbrunn (Österreich) hat sich Rumänien für die Ausrichtung der UNICA im Jahr 2016 in Rumänien beworben. Im Wettbewerb mit Armenien und Belgien, erhielt Rumänien auf Beschluss des Kongresses den Zuschlag für die Organisation der UNICA 2016.

Rumänische Filmautoren errangen in Fieberbrunn zwei Bronzemedaillen und ein Ehrendiplom.

Im Herbst 2013 hatte das ANC-Komitee die Wahl zwischen den Kandidaten von Brasov, Mangalia (Schwarzes Meer) und Herculane; es hat sich für Suceava entschieden. Die Gründe für diese Entscheidung lagen im touristischen Potenzial der Region Bukowina und da sich hier das National College „Petru Rares“ befindet, wo das Schul-Filmfestival "VideoART" unter der Leitung von Prof. Viorel Ieremie organisiert wird.

Im Jahr 2014 in Piešťany (Slowakei), hat „VideoART“ den ersten internationalen Erfolg errungen: - Ein Ehrendiplom für einen Kurzfilm.

Im Jahr 2015 war Rumänien in St. Petersburg (Russland), mit einer großen Delegation unter der Leitung des Bürgermeisters von Suceava, Ion Lungu vertreten und konnte die UNICA-Flagge nach Rumänien holen.

In St Petersburg hat Rumänien insgesamt fünf Auszeichnungen bekommen, das beste Ergebnis seit es der UNICA angehört.

Highlights of the presence of Romanian in the International Union of Cinema (UNICA)

Romania joined UNICA in 2011. Up to that date, the amateur filmmakers were present at the UNICA editions in other countries, as follows:

 • 1965 - Dubrovnik (Yugoslavia)
 • 1966 - Marianske Lazne (Czech Republic)
 • 1969 - Luxembourg (Luxembourg)
 • 1980 - Baden (Switzerland)
 • 1981 - Siofok (Hungary)
 • 1982 - Aachen (Germany)
 • 1983 - Saint-Nazaire (France)
 • 1984 - Karl-Marx-Stadt (GDR)

At the 2010 edition in Einsideln (Switzerland), Romania was represented by the delegate Emil Mateiaş from the National Association of Romanian Cineclubs (ANCR), who requested UNICA accept it as a member during the annual congress.

In 2011, at Luxembourg, Romania and the National Association of Cineclubs received full rights, officially participating for the first time in the film contest.

In 2012, Romania participated in Ruse, Bulgaria and obtained two diplomas of honour.

In 2013 the edition in Fieberbrunn (Austria), Romanian representatives suggested they could hold the congress somewhere in the future, competing with Armenia and Belgium. By majority vote, Congress decided that in 2016, the UNICA Festival will be held in Romania. Romanian filmmakers obtained two bronze medals and a diploma of honour.

In the autumn of that year, the ANCR committee had to choose the location of the Romanian edition of UNICA. Among the candidates were Brasov, Mangalia (Black Sea), Herculane and Suceava. The last was elected by majority vote, thanks to the tourism potential of Bucovina and because there is another national film festival for high school students "VideoArt", hosted by the National College "Petru Rares" and the VideoArt club, coordinated by the professor Viorel Ieremie.

In 2014, Piestany(Slovakia), Video Art Club recorded it's first international success, a honorary diploma for a short film presented at the festival.

In 2015, at the edition in St. Petersburg (Russia), Romania was represented by a numerous delegation, headed by Ion Lungu, mayor of Suceava, who took the UNICA flag and brought it to Suceava, for the 2016 congress. Romania won at this edition five awards, the best result since its affiliation to UNICA.

Faits saillants pour la présence de la Roumanie à l’Union International de Cinéma (UNICA)

La Roumanie a rejoint l'UNICA en 2011. Jusqu'à cette date, les cinéastes amateurs de notre pays étaient présents, sur leur propre compte, aux éditions de l’UNICA, dans plusieurs pays, comme suit:

1965 - Dubrovnik (ex. Yougoslavie)

1966 - Mariánské Lázně (ex. Tchécoslovaquie)

1969 - Luxembourg (Luxembourg)

1980 - Baden (Suisse)

1981 - Siófok (Hongrie)

1982 - Aachen (Allemagne)

1983 - Saint-Nazaire (France)

1984 - Karl-Marx-Stadt (RDA)

Lors de l'édition 2010, de Einsiedeln (Suisse), la Roumanie a été représentée par Emil Mateias, délégué de l'Association nationale des Cineclubes de Roumanie (ANCRA), qui a demandé pendant le congrès annuel, que la Roumanie soit recue comme membre de l’UNICA.

En 2011, a l'édition de Luxembourg, la Roumanie, respectivement l'Association nationale des Cineclubs a été reçue avec plein droit, participant pour la première fois avec des films en compétition.

En 2012, les cinéastes amateurs ont assisté à l’édition de Ruse (Bulgarie) et ont obtenu deux diplômes d'honneur.

En 2013, à l’édition de Fieberbrunn (Autriche) la Roumanie a présenté au Congrès la proposition d’organiser la prochaine édition de l’UNICA, en concurrence avec l'Arménie et la Belgique. Par vote majoritaire, le Congrès a décidé qu’en 2016, UNICA se tiendra en Roumanie. Les cinéastes roumains ont obtenu deux médailles de bronze et un diplôme d'honneur.

Dans l’automne de la même année, le Comité Directeur de l'ANR a du choisir l’emplacement de la prochaine édition en Roumanie en 2016. Parmi les candidats il y a la ville de Brasov, Mangalia (Mer Noire), Baile Herculane et Suceava. La dernière, la ville de Suceava a été élue par le vote de la majorité grâce au potentiel touristique de la région de Bucovine et parce qu’il y a un noyau de l’organisation du Festival National de film pour les lycéens « Vidéo Art » , organisé par le Collège National Petru Rares de Suceava et aussi par le Club Vidéo Art des Élèves qui y étudient, coordonnés par le Professeur Viorel Ieremie.

En 2014, à Piešťany (Slovaquie), le Club de Vidéo Art a enregistré son premier succès international, le diplôme d'honneur pour un court métrage présenté au festival.

En 2015, à l'édition de la Saint-Pétersbourg (Russie), la Roumanie est représentée par une nombreuse délégation, dirigée par Ion Lungu, le maire de Suceava, qui prend le drapeau d’UNICA pour l’apporter dans le pays, visant le déroulement de l’édition en 2016. La Roumanie a obtenu à cette édition un total de cinq prix, le meilleur résultat depuis qu'elle est affiliée à l'UNICA.